Aktualności

Milowy krok w Ciechocinku

06.06.2012

Milowy krok w Ciechocinku

Budowa strategii Dywizji Bumar Amunicja na lata 2013-2018

 

Koniec maja przyniósł znaczny postęp w pracach nad Strategią Dywizji Bumar Amunicja na lata 2013-2018.
W roboczym spotkaniu w Ciechocinku 24 i 25 maja br. udział wzięło ok. 80 osób. Wśród nich byli goście
z   Bumar  Sp.  z  o. o.   - Członek Zarządu ds. marketingu i sprzedaży Pan Franciszek Adamczyk i Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju Pani Magdalena Mielniczek oraz Prezesi, Członkowie Zarządów i Dyrektorzy Spółek, wchodzących w skład Dywizji Bumar Amunicja, członkowie zespołów projektowych do zarządzania projektami  i do budowy strategii oraz przedstawiciele Aureus Advisors, firmy doradczej. Wszyscy mogą śmiało powiedzieć – zrobiliśmy kolejny krok milowy.

Pierwsza część czwartkowego programu poświęcona była podsumowaniu dotychczasowych prac w budowie strategii. Brali w niej udział wszyscy uczestnicy spotkania. Powitał ich Waldemar Skowron, Dyrektor Dywizji Bumar Amunicja, Prezes Zarządu Bumar Amunicja S.A. Dziękując wszystkim uczestniczącym w projekcie za dotychczasowe zaangażowanie, zwrócił uwagę na potrzebę dalszej efektywnej współpracy. Podkreślił rolę strategii dywizji, jako elementu składowego strategii całej Grupy Bumar.

Następnie głos zabrała Anita Woźniak, Kierownik Projektu, a jednocześnie Szef Biura Strategii Dywizji Bumar Amunicja. Przypomniała zasady zarządzania projektami na poziomie Grupy oraz Dywizji. Przedstawiła strukturę i założenia Regulaminu Dywizji w tym zakresie oraz główne zasady dokumentowania realizacji projektów dywizyjnych i operacyjnych. Pokrótce przypomniała też, jakie obszary działania Spółek obejmie nowa strategia.

Kolejnym prelegentem był Rafał Boruc z firmy Say.it PR, który od maja br. odpowiedzialny jest za realizację działań public relations dla Dywizji. Przedstawił plan prac w tym zakresie oraz pierwszy numer gazetki dywizyjnej „Dziesiątka”, która będzie ukazywać się w Spółkach naszej Dywizji co miesiąc.

Po krótkiej przerwie nastąpiła prezentacja wyników zrealizowanych prac diagnostycznych oraz wniosków, jakie z diagnozy wynikają. Rafał Oleszkiewicz, Partner Zarządzający Aureus Advisors, przedstawił szanse i zagrożenia oraz silne i słabe strony Dywizji. Określił też stojące przed nią kluczowe wyzwania. Następnie Wojciech Górecki, Ekspert Doradcy w Zespole ds. Marketingu i Handlu, podsumował efekty wnikliwej analizy otoczenia konkurencyjnego Dywizji. Ciekawie mówił o szansach dla kluczowych produktów Spółek. Jarosław Tokarczuk, Szef Zespołu Finansowego, zaprezentował informacje na temat potencjału finansowego Dywizji.

W drugiej części dnia przyszedł czas na warsztaty w grupach roboczych. Grupę najwyższego szczebla stanowili: Dyrektor i Zarząd Dywizji, Członek Zarządu Bumar Sp. z o.o. ds. marketingu i sprzedaży Pan Franciszek Adamczyk oraz Prezesi Spółek Dywizji Amunicja. Pozostali uczestnicy, pracując w pięciu zespołach obszarowych: ds. organizacyjno-prawnych i strategii; finansów i IT; techniki (B+R), produkcji, marketingu i sprzedaży; zasobów ludzkich i komunikacji, oraz - last but not least - zarządzania projektami, dyskutowali nad wnioskami diagnostycznymi (czyli, co trzeba zmienić, aby było lepiej). W pracach każdego z tych zespołów brali udział pracownicy Spółek wchodzących w skład Dywizji oraz doradcy z Aureus Advisors.

Następnego dnia przedstawiciele poszczególnych zespołów ze strony Dywizji i doradcy z Aureusa przedstawili najważniejsze wnioski, będące efektem dyskusji podczas warsztatów dnia poprzedniego. Potem ponownie nadszedł czas zajęć w grupach. Tym razem pracowano nad identyfikacją kluczowych czynników sukcesu dla poszczególnych obszarów działalności Dywizji oraz nad określeniem zarysu jej misji i wizji.

 

- Nowoczesnej strategii nie da się zbudować zza biurka. Wymaga ona – oprócz zaawansowanych analiz - prac warsztatowych, w ramach których możliwe jest przeprowadzenie burzy mózgów, gdzie przenikają się opinie wielu osób, weryfikuje się wnioski, a w efekcie wypracowuje najsensowniejsze hipotezy – mówi Rafał Oleszkiewicz. Ostatnie słowo należało do Prezesa Waldemara Skowrona, który na zakończenie maratonu prac podziękował wszystkim za owocną pracę i zaangażowanie w tworzenie nowej strategii Dywizji.

Ciechocinek maj 2012 - galeria